Silvi-Cola F.H. Sp.z o.o.
05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Poznańska 98, email: artur@silvicola.pl


Bakłażan

Standard jakości handlowej dla bakłażanów zawarty wzałączniku do rozporządzenia Komisji (EWG)
Nr 1292/81 z dnia 12 maja 1981 r.

Uwzględniono zmiany do standardu wprowadzone rozporządzeniami Komisji (WE) Nr 888/97, Nr 1135/2001 oraz Nr 46/2003

I. OKREŚLENIE PRODUKTU - BAKŁAŻAN

Przedmiotem standardu są bakłażany odmian uprawnych Solanum melongena L. var. esculentum, insanum oraz ovigerum, dostarczane konsumentom w stanie świeżym. Standard nie obejmuje bakłażanów przeznaczonych do przetwórstwa.
Ze względu na kształt rozróżnia się bakłażany:
- owalne,
- kuliste.

II. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE JAKOŚCI - BAKŁAŻAN

Celem standardu jest określenie wymagań jakościowych dla bakłażanów, po ich przygotowaniu i zapakowaniu.

A. Wymagania minimalne

We wszystkich klasach jakości, uwzględniając szczegółowe wymagania dla każdej klasy oraz dopuszczalne tolerancje, bakłażany powinny być:
- całe,
- o świeżym wyglądzie,
- jędrne,
- zdrowe; nie dopuszcza się bakłażanów z objawami gnicia lub takiego

III. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SORTOWANIA WEDŁUG WIELKOŚCI - BAKŁAŻAN

Wielkość bakłażanów określa się za pomocą:
- największej średnicy przekroju poprzecznego,
- lub masy.

A. Przy sortowaniu według średnicy, minimalna średnica wynosi 40 mm dla bakłażanów owalnych oraz 70 mm dla bakłażanów kulistych.

Różnica pomiędzy najmniejszym i największym bakłażanem w tym samym opakowaniu nie może przekraczać:
- 20 mm w przypadku bakłażanów owalnych.

IV. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE TOLERANCJI - BAKŁAŻAN

Dla bakłażanów, które nie spełniają wymagań ustalonych dla danej klasy dopuszcza się w każdym opakowaniu następujące tolerancje w zakresie jakości i wielkości:

A. Tolerancje dotyczące jakości

a) Klasa I
10 % liczbowo lub masowo bakłażanów nie spełniających wymagań tej klasy, lecz zgodnych z wymaganiami dla klasy II, lub wyjątkowo mieszczących się
w tolerancjach dla klasy II.

V. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PREZENTACJI - BAKŁAŻAN

A. Jednolitość
W każdym opakowaniu bakłażany powinny być jednolite, tj. tego samego pochodzenia, tego samego typu handlowego, jakości i wielkości (jeśli sortowanie według wielkości jest obowiązkowe) i w miarę o tym samym stopniu dojrzałości i barwie
.
W tym samym opakowaniu bakłażany owalne powinny być wystarczająco jednolite pod względem długości. Widoczna w opakowaniu część bakłażanów powinna być

VI. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZNAKOWANIA - BAKŁAŻAN

Na każdym opakowaniu należy umieścić następujące informacje, zgrupowane na tej samej stronie, naniesione w sposób czytelny, trwały oraz widoczny z zewnątrz.

A. Cechy identyfikacyjne

Pakujący i/lub wysyłający: nazwa i adres lub urzędowo ustanowiony lub zaakceptowany kod firmowy. Jednakże w przypadku kiedy kod firmowy jest użyty, odnośnik „pakujący i/lub wysyłający” (lub odpowiedni skrót) muszą być

Silvi-Cola © 2012 - Bronisze   |   Projekt & cms: www.zstudio.pl