Silvi-Cola F.H. Sp.z o.o.
05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Poznańska 98, email: artur@silvicola.pl


Jabłka i gruszki

W Unii Europejskiej wymagania jakościowe dla świeżych owoców i warzyw objętych wspólną organizacją rynku, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2200/96, zawarte są w standardach jakości handlowych. Standardy te są wprowadzane rozporządzeniami Komisji (WE), a więc aktami prawnymi ogólnego zastosowania obowiązującymi w całości we wszystkich państwach członkowskich.

Niniejsza prezentacja zawiera tekst standardu jakości handlowej dla jabłek i gruszek wprowadzony rozporządzeniem Komisji (WE) nr 85/2004 z dnia 15 stycznia 2004 r. i nr 86/2004 z dnia 15 stycznia 2004 r. wraz z komentarzem oraz zdjęciami ilustrującymi poszczególne wymagania standardu. W tekście uwzględniono zmiany do standardu wprowadzone rozporządzeniem Komisji (WE) nr 46/2003.

I. OKREŚLENIE PRODUKTU - JABŁKA I GRUSZKI

Przedmiotem standardu jakości handlowej są jabłka i gruszki odmian uprawnych (cultivar) Malus domestica Borkh. L. i Pyrus communis L. dostarczane konsumentom w stanie świeżym. Standard nie obejmuje jabłek i gruszek przeznaczonych do przetwórstwa.

II. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE JAKOŚCI - JABŁKA I GRUSZKI

Celem standardu jest określenie wymagań jakościowych dla jabłek i gruszek po ich przygotowaniu i zapakowaniu.

III. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SORTOWANIA WEDŁUG WIELKOŚCI - JABŁKA I GRUSZKI

Wielkość jabłek i gruszek określa się największą poprzeczną średnicą owocu lub ich masą. Jednakże w przypadku sortowania według masy, jabłka o minimalnej masie muszą osiągnąć średnicę minimalną podaną w poniżej.

IV. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE TOLERANCJI - JABŁKA I GRUSZKI

Dla produktu nie spełniającego wymagań ustalonych dla danej klasy dopuszcza się w każdej jednostce opakowania tolerancje w zakresie jakości i wielkości.
Z uwagi na to, że podczas ręcznego lub mechanicznego sortowania mogą powstawać błędy, dopuszcza się tolerancje w zakresie jakości i wielkości. Są one wyrażane wagowo lub liczbowo i dla klasy Ekstra wynoszą 5 %, a dla klas I i II wynoszą 10 % w przypadku

IV. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE TOLERANCJI - JAŁKA I GRUSZKI

A. Jednolitość
Zawartość każdego opakowania powinna być jednolita i zawierać owoce wyłącznie tego samego pochodzenia, odmiany, jakości, wielkości (jeśli sortowano według wielkości) oraz o tym samym stopniu dojrzałości.
W klasie Ekstra owoce powinny być jednolite także pod względem wybarwienia.

Jednolitość odmianowa nie jest wymagana dla jabłek w małych opakowaniach detalicznych o masie netto

VI. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZNAKOWANIA - JABŁKA I GRUSZKI

Na każdym opakowaniu należy umieścić następujące informacje, zgrupowane na tej samej stronie, naniesione w sposób czytelny, trwały oraz widoczny z zewnątrz:

Znakowanie może być bezpośrednio wydrukowane na opakowaniu lub może być wydrukowane na trwale umieszczonej etykiecie.
W przypadku stosowania opakowań wielokrotnego użytku wszystkie poprzednie etykiety powinny być starannie usunięte.

Przykłady oznakowania opakowania
Silvi-Cola © 2012 - Bronisze   |   Projekt & cms: www.zstudio.pl