Silvi-Cola F.H. Sp.z o.o.
05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Poznańska 98, email: artur@silvicola.pl


Awokado

Norma jakości handlowej dla awokado zawarta w załączniku do rozporządzenia Komisji (WE)
Nr 831/97 z dnia 7 maja 1997 r.

Uwzględniono zmiany do normy wprowadzone rozporządzeniami Komisji (WE) Nr 1167/99, Nr 46/2003, Nr 907/2004 oraz Nr 387/2005

I. OKREŚLENIE PRODUKTU

Przedmiotem normy są owoce awokado odmian uprawnych Persea americana Mill., dostarczane konsumentom w stanie świeżym. Norma nie obejmuje owoców awokado przeznaczonych do przetwórstwa.

II. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE JAKOŚCI

Celem normy jest określenie wymagań jakościowych dla owoców awokado po ich przygotowaniu i zapakowaniu.

A. Wymagania minimalne

We wszystkich klasach jakości, uwzględniając szczegółowe wymagania dla danej klasy oraz dopuszczalne tolerancje, owoce awokado powinny być:
- jędrne w momencie wysyłki;
- całe;
- zdrowe; nie dopuszcza się owoców z objawami gnicia lub zepsucia, które czynią je

III. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WIELKOŚCI

Wielkość awokado określa się masą owoców zgodnie z następującą skalą wielkości:

IV. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE TOLERANCJI

Dla owoców awokado nie spełniających wymagań ustalonych dla danej klasy dopuszcza się w każdym opakowaniu następujące tolerancje w zakresie jakości
i wielkości.

A. Tolerancje dotyczące jakości

(i) Klasa Ekstra
5% liczbowo lub masowo owoców awokado nie spełniających wymagań tej klasy, ale zgodnych z wymaganiami dla klasy I, lub wyjątkowo mieszczących się w tolerancjach dla tej

V. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PREZENTACJI

A. Jednolitość

W każdym opakowaniu owoce awokado powinny być jednolite, tj. tego samego pochodzenia, tej samej odmiany, jakości, barwy[1] oraz wielkości.
W opakowaniu widoczna część awokado powinna być reprezentatywna w stosunku do całej jego zawartości.
Niezależnie od wcześniejszych postanowień tego punktu, produkty objęte tym rozporządzeniem mogą być pakowane razem z innymi owocami i warzywami
w

VI. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZNAKOWANIA

Na każdym opakowaniu należy umieścić następujące informacje, zgrupowane na tej samej stronie, naniesione w sposób czytelny, trwały oraz widoczny z zewnątrz:
A. Cechy identyfikacyjne
Nazwa i adres pakującego i/lub wysyłającego.
To oznaczenie może zostać zastąpione:
­ dla wszystkich opakowań z wyjątkiem opakowań detalicznych zamkniętych, kodem urzędowo wydanym lub uznanym, przedstawiającym
Silvi-Cola © 2012 - Bronisze   |   Projekt & cms: www.zstudio.pl