Silvi-Cola F.H. Sp.z o.o.
05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Poznańska 98, email: artur@silvicola.pl


Truskawki i poziomki

W Unii Europejskiej wymagania jakościowe dla świeżych owoców i warzyw objętych wspólną organizacją rynku, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2200/96, zawarte są w standardach jakości handlowych. Standardy te są wprowadzane rozporządzeniami Komisji (WE), a więc aktami prawnymi ogólnego zastosowania obowiązującymi w całości we wszystkich państwach członkowskich.

Niniejsza prezentacja zawiera tekst standardu jakości handlowej dla truskawek wprowadzonej rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 843/2002 z dnia 21 maja 2002 r. wraz ze zmianami do standardu wprowadzonymi rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 46/2003.

I. OKREŚLENIE PRODUKTU - TRUSKAWKI

Przedmiotem standardu jakości handlowej są truskawki odmian uprawnych Fragaria L., dostarczane konsumentom w stanie świeżym. Standard nie obejmuje truskawek przeznaczonych do przetwórstwa.
Standard obejmuje truskawki oraz poziomki.

II. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE JAKOŚCI - TRUSKAWKI

Celem standardu jest określenie wymagań jakościowych dla truskawek po ich przygotowaniu i zapakowaniu.

A. Wymagania minimalne

We wszystkich klasach jakości, uwzględniając szczegółowe wymagania dla danej klasy oraz dopuszczalne tolerancje, truskawki powinny być:

  • Całe - Oznacza to, że truskawki nie mogą mieć żadnych ubytków lub uszkodzeń powstałych zarówno podczas wzrostu,

III. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SORTOWANIA WEDŁUG WIELKOŚCI - TRUSKAWKI

Wielkość truskawek określa się największą poprzeczną średnicą owocu.

Truskawki powinny mieć następujące wielkości minimalne:
  • Klasa Ekstra: 25 mm,
  • Klasa I i II: 18 mm.
Nie ma określonej minimalnej wielkości dla poziomek.

IV. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE TOLERANCJI - TRUSKAWKI

Dla truskawek nie spełniających wymagań ustalonych dla danej klasy dopuszcza się w każdym opakowaniu następujące tolerancje dotyczące jakości i wielkości.
Z uwagi na to, że podczas ręcznego lub mechanicznego sortowania mogą powstawać błędy, dopuszcza się tolerancje w zakresie jakości i wielkości. Są one wyrażane liczbowo lub wagowo i wynoszą dla klasy Ekstra 5 %, a dla klas I i II - 10 % w przypadku tolerancji

V. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PREZENTACJI - TRUSKAWKI

A. Jednolitość

Zawartość każdego opakowania powinna być jednolita i zawierać truskawki wyłącznie tego samego pochodzenia, tej samej odmiany i jakości.
W klasie Ekstra truskawki - z wyjątkiem poziomek - powinny być praktycznie jednolite i wyrównane jeśli chodzi o stopień dojrzałości, barwę i wielkość. W klasie I truskawki mogą być mniej wyrównane jeśli chodzi o wielkość.
Widoczna

VI. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZNAKOWANIA - TRUSKAWKI

Na każdym opakowaniu należy umieścić następujące informacje, zgrupowane na tej samej stronie, naniesione w sposób czytelny, trwały oraz widoczny z zewnątrz:
Każde opakowanie powinno zawierać wymagane oznakowanie, zgrupowane na tej samej stronie, wykonane czytelnymi i trwałymi literami, widocznymi z zewnątrz. Znakowanie może być bezpośrednio wydrukowane na opakowaniu lub może być wydrukowane na trwale umieszczonej etykiecie.
Silvi-Cola © 2012 - Bronisze   |   Projekt & cms: www.zstudio.pl