Silvi-Cola F.H. Sp.z o.o.
05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Poznańska 98, email: artur@silvicola.pl


Śliwki

W Unii Europejskiej wymagania jakościowe dla świeżych owoców i warzyw objętych wspólną organizacją rynku, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2200/96, zawarte są w standardach jakości handlowych. Standardy te są wprowadzane rozporządzeniami Komisji (WE), a więc aktami prawnymi ogólnego zastosowania obowiązującymi w całości we wszystkich państwach członkowskich.

Niniejsza prezentacja zawiera tekst standardu jakości handlowej dla śliwek wprowadzonej rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1168/1999 z dnia 3 czerwca 1999 r. wraz z komentarzem do standardu oraz zdjęciami ilustrującymi poszczególne wymagania standardu. Uwzględniono zmiany do standardu wprowadzone rozporządzeniami Komisji (WE) Nr 848/2000 oraz Nr 46/2003.

I. OKREŚLENIE PRODUKTU - ŚLIWKI

Przedmiotem standardu jakości handlowej są śliwki odmian uprawnych (cultivar):
  • Prunus domestica L. ssp. domestica,
  • Prunus domestica L. ssp. insititia (L.) Schneid.,
  • Prunus domestica L. ssp. italica (Borkh.) Gams,
  • Prunus domestica L. ssp. syriaca (Borkh.) Janchen,
  • Prunus salicina Lindl.
Dostarczane konsumentom w stanie świeżym. Standard nie obejmuje śliwek przeznaczonych do przetwórstwa.

II. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE JAKOŚCI - ŚLIWKI

Celem standardu jest określenie wymagań jakościowych dla śliwek po ich przygotowaniu i zapakowaniu.

A. Wymagania minimalne

We wszystkich klasach jakości, uwzględniając szczegółowe wymagania dla danej klasy oraz dopuszczalne tolerancje, śliwki powinny być:
  • Całe - Oznacza to, że śliwki

III. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SORTOWANIA WEDŁUG WIELKOŚCI - ŚLIWKI

Wielkość śliwek określa się największą poprzeczną średnicą owocu.

IV. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE TOLERANCJI - ŚLIWKI

Dla produktu nie spełniającego wymagań ustalonych dla danej klasy dopuszcza się w każdym opakowaniu tolerancje dotyczące jakości i wielkości.
Z uwagi na to, że podczas ręcznego lub mechanicznego sortowania mogą powstawać błędy, dopuszcza się tolerancje w zakresie jakości i wielkości. Są one wyrażane liczbowo lub wagowo i wynoszą dla klasy Ekstra 5 %, a dla klas I i II - 10 % w przypadku tolerancji jakościowych

V. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PREZENTACJI - ŚLIWKI

A. Jednolitość

Zawartość każdego opakowania powinna być jednolita i zawierać śliwki wyłącznie tego samego pochodzenia, odmiany i jakości oraz wielkości (jeśli sortowano według wielkości). W klasie Ekstra śliwki powinny być wyrównane także pod względem wybarwienia.
Widoczna w opakowaniu część śliwek powinna być reprezentatywna w stosunku do całej jego zawartości.
Szczególną uwagę należy zwrócić

VI. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZNAKOWANIA - ŚLIWKI

Na każdym opakowaniu należy umieścić następujące informacje, zgrupowane na tej samej stronie, naniesione w sposób czytelny, trwały oraz widoczny z zewnątrz:
Każde opakowanie powinno zawierać wymagane oznakowanie, zgrupowane na tej samej stronie, wykonane czytelnymi i trwałymi literami, widocznymi z zewnątrz.
Znakowanie może być bezpośrednio wydrukowane na opakowaniu lub może być wydrukowane na trwale przytwierdzonej etykiecie.
Silvi-Cola © 2012 - Bronisze   |   Projekt & cms: www.zstudio.pl