Silvi-Cola F.H. Sp.z o.o.
05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Poznańska 98, email: artur@silvicola.pl


Cytrusy

Norma handlowa dla owoców cytrusowych zawarta
w załączniku do rozporządzenia Komisji (WE)
Nr 1799/2001 z dnia 12 września 2001 r.

Uwzględniono zmiany do normy wprowadzone rozporządzeniami
Komisji (WE) Nr 2010/2002, Nr 46/2003, Nr 2173/2003 oraz Nr 907/2004

I. OKREŚLENIE PRODUKTU

Przedmiotem normy są wymienione poniżej owoce sklasyfikowane jako owoce cytrusowe, dostarczane konsumentom w stanie świeżym. Norma nie obejmuje owoców cytrusowych przeznaczonych do przetwórstwa.

- cytryny odmian uprawnych pochodzących od Citrus limon (L.) Burm. f.,
- mandarynki (Citrus reticualta Blanco) włączając satsumy (Citrus unshiu Marcow.), klementynki (Citrus clementina Hort. ex Tan.), zwykłe mandarynki (Citrus

II. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE JAKOŚCI

Celem normy jest określenie wymagań jakościowych dla owoców cytrusowych, po ich przygotowaniu i zapakowaniu.

A. Wymagania minimalne

We wszystkich klasach jakości, uwzględniając szczegółowe wymagania dla danej klasy oraz dopuszczalne tolerancje, owoce cytrusowe powinny być:
- całe,
- wolne od odgnieceń i/lub nadmiernych zabliźnionych skaleczeń,
- zdrowe; nie dopuszcza się owoców

III. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WIELKOŚCI

Wielkość określa się największą poprzeczną średnicą owoców.

IV. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE TOLERANCJI

Dla owoców cytrusowych, które nie spełniają wymagań ustalonych dla danej klasy, dopuszcza się w każdym opakowaniu następujące tolerancje w zakresie jakości
i wielkości:

A. Tolerancje dotyczące jakości

(i) Klasa Ekstra

5% liczbowo lub masowo owoców nie spełniających wymagań tej klasy, ale zgodnych
z wymaganiami dla klasy I, lub wyjątkowo mieszczących się

V. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PREZENTACJI

A. Jednolitość
W jednostce opakowania owoce cytrusowe powinny być jednolite pod względem pochodzenia, odmiany lub typu handlowego, jakości, wielkości oraz w znacznej części powinny być jednakowo dojrzałe i w tym samym stopniu rozwoju.
W klasie Ekstra powinny być wyrównane także pod względem wybarwienia.
Widoczna część owoców w jednostce opakowania powinna być reprezentatywna
w stosunku do całej jego zawartości.

VI. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZNAKOWANIA

Na każdym opakowaniu należy umieścić następujące informacje, zgrupowane na tej samej stronie, naniesione w sposób czytelny, trwały oraz widoczny z zewnątrz:

A. Cechy identyfikacyjne

Nazwa i adres pakującego i/lub wysyłającego.
To oznaczenie może zostać zastąpione:
­ dla wszystkich opakowań z wyjątkiem opakowań detalicznych zamkniętych, kodem urzędowo wydanym lub uznanym,
Silvi-Cola © 2012 - Bronisze   |   Projekt & cms: www.zstudio.pl