Silvi-Cola F.H. Sp.z o.o.
05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Poznańska 98, email: artur@silvicola.pl


II. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE JAKOŚCI

Celem normy jest określenie wymagań jakościowych dla owoców awokado po ich przygotowaniu i zapakowaniu.

A. Wymagania minimalne

We wszystkich klasach jakości, uwzględniając szczegółowe wymagania dla danej klasy oraz dopuszczalne tolerancje, owoce awokado powinny być:
- jędrne w momencie wysyłki;
- całe;
- zdrowe; nie dopuszcza się owoców z objawami gnicia lub zepsucia, które czynią je niezdatnymi do spożycia;
- czyste, praktycznie wolne od jakichkolwiek widocznych zanieczyszczeń obcych;
- praktycznie wolne od uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki;
- wolne od uszkodzeń spowodowanych niskimi temperaturami;
- z szypułką, czysto uciętą, której długości nie powinna być większa niż 10 mm. Jednak brak szypułki nie jest uważany za wadę pod warunkiem, że miejsce po szypułce pozostaje suche i nienaruszone;
- bez nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego;
- bez obcych zapachów i/lub smaków.
Owoce awokado powinny być twarde i delikatnie zrywane.

Aa. Dojrzałość
Owoce awokado powinny osiągnąć taki stopień rozwoju fizjologicznego, który zapewni kontynuację procesu dojrzewania aż do osiągnięcia pełnej dojrzałości.
Owoce powinny mieć minimalną zwartość suchej masy mierzoną poprzez suszenie aż do momentu osiągnięcia stałej masy:
­ 21 % dla odmiany Hass;
­ 20 % dla odmian Fuerte, Pinkerton, Reed i Edranol
­ 19 % dla pozostałych odmian z wyłączeniem odmian antylskich, które mogą mieć niższą zawartość suchej masy.
Owoce dojrzałe nie powinny być gorzkie.
Stopień rozwoju i jakość owoców awokado powinny być takie, aby mogły one:
- wytrzymać transport i manipulacje, oraz 
- dotrzeć do miejsca przeznaczenia zachowując zadowalającą jakość.

B.Podział na klasy jakości
Owoce awokado dzieli się na trzy niżej określone klasy jakości:

(i) Klasa Ekstra

Owoce awokado w tej klasie powinny być najwyższej jakości. Powinny mieć kształt i barwę charakterystyczne dla danej odmiany.
Awokado powinny być wolne od wad z wyjątkiem bardzo niewielkich wad powierzchniowych, pod warunkiem, że nie wpływają one ujemnie na ogólny wygląd owoców, ich jakość, utrzymanie jakości oraz prezentację w opakowaniu. Szypułka, jeśli jest powinna być cała.

(i) Klasa I
Owoce awokado w tej klasie powinny być dobrej jakości i mieć typową dla odmiany barwę oraz kształt.
Dopuszcza się jednak następujące niewielkie wady, pod warunkiem, że nie wpływają one ujemnie na ogólny wygląd owoców, ich jakość, utrzymanie jakości oraz prezentację w opakowaniu:
- niewielkie wady kształtu i barwy,
- niewielkie wady skórki (skorkowacenie, zabliźnione przetchlinki) i oparzeliny słoneczne o maksymalnej powierzchni 4 cm2 .
W żadnym wypadku wady nie mogą mieć wpływu na jakość miąższu.
Szypułka jeśli jest, może być lekko uszkodzona.

(i) Klasa II
Do tej klasy zalicza się owoce awokado, które nie mogą być zakwalifikowane do wyższych klas, ale spełniają wyżej określone wymagania minimalne.
Dopuszcza się następujące wady, pod warunkiem, że owoce zachowają swoje cechy charakterystyczne co do jakości, utrzymania jakości oraz prezentacji:
- wady kształtu i barwy;
- wady skórki (skorkowacenie, zabliźnione przetchlinki) i oparzeliny słoneczne
o maksymalnej powierzchni 6 cm2 .
W żadnym wypadku wady nie mogą mieć wpływu na jakość miąższu.
Szypułka jeśli jest, może być uszkodzona.
Silvi-Cola © 2012 - Bronisze   |   Projekt & cms: www.zstudio.pl