Silvi-Cola F.H. Sp.z o.o.
05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Poznańska 98, email: artur@silvicola.pl


IV. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE TOLERANCJI - JABŁKA I GRUSZKI

Dla produktu nie spełniającego wymagań ustalonych dla danej klasy dopuszcza się w każdej jednostce opakowania tolerancje w zakresie jakości i wielkości.
Z uwagi na to, że podczas ręcznego lub mechanicznego sortowania mogą powstawać błędy, dopuszcza się tolerancje w zakresie jakości i wielkości. Są one wyrażane wagowo lub liczbowo i dla klasy Ekstra wynoszą 5 %, a dla klas I i II wynoszą 10 % w przypadku tolerancji jakościowych oraz 10% dla wszystkich klas w przypadku tolerancji wielkościowych.
W żadnym wypadku podczas sortowania nie jest dopuszczalne celowe umieszczanie produktów niższej jakości tak aby mieściły się one jeszcze w dopuszczalnej tolerancji.
Tolerancje są określane poprzez ocenę każdego opakowania wybranego do kontroli i uśrednienie wyniku ze wszystkich ocenianych opakowań.

A. Tolerancje dotyczące jakości

a) Klasa Ekstra
5% liczbowo lub wagowo owoców nie spełniających wymagań tej klasy, ale zgodnych z wymaganiami dla klasy I, lub wyjątkowo mieszczących się w tolerancjach dla tej klasy.

b) Klasa I
10 % liczbowo lub wagowo owoców nie spełniających wymagań klasy I, ale zgodnych z wymaganiami dla klasy II, lub wyjątkowo mieszczących się w tolerancjach dla tej klasy. Gruszki bez szypułek nie są wliczane do tej tolerancji.

c) Klasa II
10 % liczbowo lub wagowo owoców nie spełniających wymagań klasy II ani wymagań minimalnych, z wyjątkiem owoców z objawami zepsucia lub z innymi zmianami, które czynią je niezdatnymi do spożycia.
W ramach tej tolerancji dopuszcza się do 2 % liczbowo lub wagowo owoców z następującymi wadami:
  • znaczne porażenie gorzką plamistością lub szklistością miąższu,
  • lekkie uszkodzenia lub niezabliźnione pęknięcia,
  • bardzo nieznaczne ślady zgnilizny
  • obecność szkodników i uszkodzenie miąższu przez szkodniki
B. Tolerancje dotyczące wielkości
Dla wszystkich klas:
    1. Dla owoców, do których mają zastosowanie postanowienia dotyczące jednolitości, 10 % liczbowo lub wagowo owoców, których średnica mieści się w bezpośrednio niższym lub wyższym przedziale wielkości w stosunku do tego wskazanego na opakowaniu, przy czym dla owoców zakwalifikowanych do najniższego przedziału wielkości maksymalne odchylenie wynosi 5 mm poniżej ustalonego minimum,
    2. Dla owoców, dla których nie mają zastosowania postanowienia dotyczące jednolitości, 10% wagowo lub liczbowo owoców, które nie posiadają wymaganej wielkości minimalnej, z maksymalnym odchyleniem 5 mm poniżej tej wielkości.
Silvi-Cola © 2012 - Bronisze   |   Projekt & cms: www.zstudio.pl