Silvi-Cola F.H. Sp.z o.o.
05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Poznańska 98, email: artur@silvicola.pl


II. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE JAKOŚCI - WIŚNIE

Celem standardu jest określenie wymagań jakościowych dla wiśni i czereśni po ich przygotowaniu i zapakowaniu.

A. Wymagania minimalne
We wszystkich klasach jakości, uwzględniając szczegółowe wymagania dla danej klasy oraz dopuszczalne tolerancje, wiśnie i czereśnie powinny być:
- Całe,
- O świeżym wyglądzie,
- Zdrowe, nie dopuszcza się owoców z objawami gnicia lub zepsucia, które czynią je niezdatnymi do spożycia,
- Jędrne (stosownie dla odmiany),
- Czyste, praktycznie wolne od jakichkolwiek widocznych zanieczyszczeń obcych,
- Praktycznie wolne od szkodników,
- Praktycznie wolne od uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki,
- Wolne od nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego,
- Bez obcych zapachów i/lub smaków,
- Z szypułkami[1].
Wiśnie i czereśnie powinny być dostatecznie rozwinięte i odpowiednio dojrzałe.
Stopień rozwoju i jakość wiśni i czereśni powinny być takie, aby mogły:
- Wytrzymać transport i manipulacje,
- Dotrzeć do miejsca przeznaczenia zachowując zadowalającą jakość.

B. Podział na klasy jakości

Wiśnie i czereśnie dzieli się na trzy niżej określone klasy jakości:

a) Klasa Ekstra

Wiśnie i czereśnie w tej klasie powinny być najwyższej jakości. Powinny być dobrze wykształcone i mieć cechy charakterystyczne oraz barwę typowe dla odmiany.
Nie powinny mieć żadnych wad, z wyjątkiem bardzo lekkich wad powierzchniowych, pod warunkiem, że nie wpływają one ujemnie na ogólny wygląd owoców, ich jakość, utrzymanie jakości oraz prezentację w opakowaniu.

b) Klasa I

Wiśnie i czereśnie w tej klasie powinny być dobrej jakości. Powinny mieć cechy charakterystyczne dla danej odmiany.
Dopuszcza się jednak następujące niewielkie wady, pod warunkiem, że nie wpływają one ujemnie na ogólny wygląd owoców, ich jakość, utrzymanie jakości oraz prezentację w opakowaniu:
- Niewielkie wady kształtu,
- Niewielkie wady barwy.
Powinny być wolne od oparzelin, pęknięć, odgnieceń lub uszkodzeń spowodowanych przez grad.

c) Klasa II

Do tej klasy zalicza się wiśnie i czereśnie, które nie mogą być zakwalifikowane do wyższych klas, ale spełniają wyżej określone wymagania minimalne.
Dopuszcza się następujące wady, pod warunkiem, że owoce zachowają swoje cechy charakterystyczne co do jakości, trwałości oraz wyglądu w opakowaniu:
- Wady kształtu i barwy, pod warunkiem, że pozostaną charakterystyczne dla odmiany,
- Małe, zabliźnione powierzchniowe skazy ale nie pogarszające w znacznym stopniu wyglądu i trwałości owoców.
[1] Brak szypułek jest dopuszczalny pod warunkiem, że skórka nie jest uszkodzona i nie ma dużego wycieku soku w przypadku wiśni oraz dla czereśni typu "Picpta" lub równoważnych, które naturalnie tracą szypułkę podczas zbioru.
Silvi-Cola © 2012 - Bronisze   |   Projekt & cms: www.zstudio.pl